Bestyrelsen

Fælles mail-adr. er info@dch-haderslev.dk

 

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Sabrina Esbensen Sdr. Ottinggade 26, 2.sal 
6100 Haderslev

Jytte Hansen             Skjoldbjerg 2                 6100 Haderslev

Ulla Jensen
Lembckesvej 48
6100 Haderslev

Anna Bonnen Breum Humlegårdsbæk  20   6100 Haderslev

Telefontid: 19-20 man-tors.         Mobiltlf. 29875059

Telefontid: 

Mobiltlf. 21514424

Telefontid: 16-18

Mobiltlf. 23937607

Mobiltlf. 21451614

formand@dch-haderslev.dk

jytte@doris-hansen.dk

kasserer@dch-haderslev.dk

info@dch-haderslev.dk

       
       

Bestyrelsesmedl.

Konkur.leder

Suppleant

Suppleant

Olav Knudsen
Solsikkevej 5
6500 Vojens

Jytte Hansen

 Anne Ehlers Olsen              Lille Egedal 12                  6100 Haderslev

Daniel Jarkler      Nybølvej 5f, Hjordkær    6230 Rødekro

Tlf. 74541810 Mobiltlf. 30349212

Mobiltlf. 21514424

Mobiltlf. 20845391

Mobiltlf. 40635851

sporhundenmary@

live.dk

 

 

 

 

 

konkurrenceleder@dch-haderslev.dk 

anneehlersolsen@gmail.com

 

langeklinten@gmail.com

 

       

                     Webmaster kan kontaktes på jette.hyldelund@gmail.com

Generalforsamling

Indkaldelses til generalforsamling ....... den XX. januar 20XX kl. XX.XX i Klubhuset på Vilstrupvej 134 Haderslev

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned, og behandler følgende sager:

1.  Valg af dirigent

2.  Beretning af foreningens formand

3.  Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer

4.  Fastsættelse af kontingent (Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge)

5.  Indkomne forslag

6.  Valg af formand

7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9.  Valg af 2 revisorer

10. Valg af 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

Vedtægter for Dch Haderslev

§ 1

Foreningens navn er Haderslev civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Haderslev. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§ 2

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen:

  1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Træne hunde i dressur i henhold til landsforeningen Danmarks civile Hunde-førerforenings konkurrenceprogrammer samt give vejledning i lydighedsdressur. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
  2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
  3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden.
  4. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
  5. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
  6. Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

      7.   Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§ 3

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling. Nye medlemmer betaler et HCH- kontingent, der fast-sættes for et kvartal ad gangen af bestyrelsen. Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening og kreds 4. Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr. Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.

§ 4

Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge. Træningsgebyret, fastsættes af den siddende bestyrelse og kan justeres, i løbet af året, efter ønske fra bestyrelsen. Med virkning fra d.d.

Medlemmer, der ikke inden 15. januar har betalt kontingent, træningsgebyr, slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrence, forinden skyldig kontingent, træningsgebyr, for det pågældende regnskabsår er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

Opdeling:

Kontingent Landsforeningen

Kontingent Kreds 4

Kontingent Haderslev afdelingen

Træningsgebyr

§ 5

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned, og behandler følgende sager:

1. Valg af dirigent

2. Beretning af foreningens formand

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer

4. Fastsættelse af kontingent (Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge)

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 2 revisorer

10. Valg af 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen forlanger det.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 3 uger før.

§ 6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden, senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH’s sekretariat.

§ 7

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 8

Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til samtlige medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom, og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter begæring derom er modtaget.

§ 9

Bestyrelsen består af formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år, og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved lodtrækning. Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter behov med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens bevilges fri rejse, evt. diæter til repræsentation i hundesagens interesse. Bestyrelsen kan nedsætte forskellige udvalg til varetagelse af forskellige funktioner inden for foreningen.

§ 10

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kassereren, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 11

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskaber skal føres i en let overskuelig form, og skal foreligge i revideret stand før den ordinære generalforsamling og fremlægges til godkendelse på denne. Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen. Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§ 12

Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger. Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages af bestyrelsen. Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH´s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme. Tilmelding til konkurrencer er medlemmet eget ansvar, på landsforeningens hjemmeside.

§ 13

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§ 14

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.

Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr.2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuelt udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH´s logo(er).

§ 15

Optaget i DGI uden ændring ifølge DcH’s vedtægter.

Paragraf 14 er vedtaget på Generalforsamling den 8.1.1996

Paragraf 2 og 8 er ændret på Generalforsamling den 15.1.2002

Paragraf 10 er indsat på Generalforsamling den 15.1.2002

Paragraf 5 og 8 er ændret på Generalforsamling den 17.1.2006

Paragraf 6 ændret Generalforsamling den 28.1.2010, landsforenings ændring

Paragraf 12 ændret Generalforsamling den 28.1.2010

Paragraf 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 og 14 ændret Generalforsamling den 27.1.2011